Company

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thông báo hủy niêm yết

Roland Corp đã bị hủy bỏ niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy thông tin công khai về công ty trước khi hủy bỏ niêm yết.

Năm tài chính 2015 (Kết thúc vào ngày 31/03/2015)

Năm tài chính 2014 (Kết thúc vào ngày 31/03/2014)

Năm tài chính 2013 (Kết thúc vào ngày 31/03/2013)h4>

Năm tài chính 2012 (Kết thúc vào ngày 31/03/2012)

Năm tài chính 2011 (Kết thúc vào ngày 31/03/2011)

Năm tài chính 2010 (Kết thúc vào ngày 31/03/2010)

Company